image

Nolikums Bānīša kauss 2022

Riteņbraukšanas sacensības „Bānīša kauss 2022 – Apsteidz tvaiku” organizē biedrība Gulbenes velo klubs “VeloRīts” sadarbībā ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi un Alūksnes novada pašvaldību. Sacensības notiks 2022. gada 30. aprīlī

1.Mērķis un uzdevumi

1.1. Veicināt Gulbenes novada un kaimiņu novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

1.2. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselības veicinošu sporta veidu.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
1.4. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu tādējādi veicinot tūrisma attīstību.

1.5. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

1.6 Palielināt tūristu skaitu Gulbenes un Alūksnes novados.

2. Starta vieta un laiks

2.1. Bērnu velo aktivitātes Gulbenes Dzelzceļa stacijas tuvumā. (Dzelzceļa ielā 8A)

Starts plkst.11:00.

2.2. Sacensības “Bānīša kauss 2022 – Apsteidz tvaiku”. (Dzelzceļa ielā 8A)

Starts plkst. 13:00.

3. Distance un starta laiks

3.1. Bērnu sacensības:


 • Starts plkst. 11:00

 • Trases garums 0,4 - 4 km

 • Sacensības notiek dzelzceļa stacijas tuvumā un Emzes parkā.

3.2. Sacensības “Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku”:

 • Starts plkst. 13:00 (reizē ar Bānīša atiešanu maršrutā Gulbene-Alūksne)

 • Trases garums 45 – 50 km

 • Sacensības notiek pa lauku ceļiem Gulbenes un Alūksnes novadu teritorijā šaursliežu dzelzceļa maršruta tuvumā. Atsevišķās vietās trases virzīsies arī pa auto ceļiem, tādēļ lūdzam dalībniekus ievērot satiksmes drošības noteikumus.

4. Dalībnieku grupas

Grupu sadalījums bērnu sacensībām pie Gulbenes dzelzceļa stacijas:

Bērni vecums: 4 – 6 gadi

0,4 - 0,5 km (1 aplis)

Bērni vecums: 7 – 8 gadi

0,8 – 1 km (2 apļi)

Bērni vecums: 9 – 11 gadi

2 - 3 km

Bērni vecums: 12 – 13 gadi

3 - 4 km


Grupu sadalījums sacensībām „Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku”:

Meitenes

2004.g. - 2008.g. (14 – 18 gadi)

45-50 km

Sievietes

1988.g. - 2003.g. (19 - 34 gadi)

45-50 km

Sievietes

1978.g. - 1987.g. (35 - 44 gadi)

45-50 km

Sievietes

1977.g. un vecākas (45 gadi un vecākas)

45-50 km

Zēni

2004.g. - 2008.g. (14 -18 gadi)

45-50 km

Vīri

1988.g. - 2003.g. (19 - 34 gadi)

45-50 km

Vīri

1978.g. - 1987.g. (35 - 44 gadi)

45-50 km

Vīri

1968.g. - 1977.g. (45 -54 gadi)

45-50 km

Vīri

1967.g. un vecāki (55 gadi un vecāki)

45-50 km

5. Vērtēšana

Sacensību rezultātus vērtē gan individuāli, gan komandām.

Komandu vērtējumā tiek vērtēti rezultāti distancē “Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku”. Ieskaitē komandai tiks summēti trīs labākie vīriešu un vienas sievietes uzrādītais laiks.

6. Numuru sistēma

6.1. Bērnu sacensībām numuri tiek izsniegti pieteikšanās kārtībā sacensību dienā uz vietas no plkst. 09:00.

6.2. Sacensībām ”Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku” numuri tiek izsniegti sacensību dienā Dzelzceļa ielā 8A. no plkst. 10:00.

7. Pieteikšanās

7.1. Bērnu sacensībām pieteikšanās sacensību dienā (30.04.2022) no plkst. 09:00 - 10:45.

7.2. Pieteikšanās sacensībām ”Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku” notiek iepriekš reģistrējoties Biedrības “VeloRīts” mājaslapā, http://www.velorits.lv/, “Bānīša kauss 2022” sadaļā - Pieteikties sacensībām - līdz 27. aprīlim plkst. 23:59. Sacensību dienā līdz 12.30.

7.3. Vienas komandas braucējiem ir jānorāda precīzs vienāds nosaukums.

7.4. Pieteikšanās sacensībām ”Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku” ir pabeigta, kad ir veikts maksājums par dalību sacensībās.

7.5. Maksājumu veikt :

Biedrība “VeloRīts”

Reģ. Nr. 40008245797

Raiņa iela 2, Gulbene,

Gulbenes nov., LV-4401

Konts: SWEDBANK

Nr. LV06HABA0551041120634


8. Dalības maksa

8.1. Bērnu sacensību dalības maksa reģistrējoties sacensību dienā 2 EUR.

8.2. Sacensību ”Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku” dalības maksa;

2008. - 2004. gadā dzimušajiem:

 • 7 EUR maksājot iepriekš

 • 15 EUR. sacensību dienā

2003. gadā dzimušajiem un vecākiem:

 • 10 EUR maksājot iepriekš

 • 15 EUR sacensību dienā

8.3. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

8.4. Dalības maksā ietilpst:

 • Marķēta un sagatavota trase;

 • Dalībnieka numurs;

 • Dzirdināšanas punkti trasē; 

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;

 • Civiltiesiskā apdrošināšana sacensību laikā;

 • Ūdens un ēdiens finišā;

 • Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti biedrības ``VeloRīts`` mājaslapā.

9. Noteikumi

9.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
9.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
9.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā to, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis, asfalts). Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.
9.4. Visiem dalībniekiem ir
obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
9.5. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
9.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
9.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
9.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
9.9. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž velosipēda priekšā labi redzamā vietā.
9.10. Katram dalībniekam starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgi, pēc numuru kārtības.
9.11.
Distance virzīsies pa koplietošanas ceļiem, jābūt uzmanīgiem, šķērsojot koplietošanas ceļus. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

9.12. Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

9.13. Sacensības norisinās saskaņā ar valstī izsludinātajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem un prasībām. Šie noteikumi līdz Sacensībām var mainīties, tāpēc katram dalībniekam ir jāseko līdzi aktuālajai informācijai (Ministru kabineta noteikumi Nr. 662)

9.14. Piesakoties Sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos un portālos.

10. Apbalvošana

10.1. Sacensībām ”Bānīša kauss 2022 - Apsteidz tvaiku” tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās), kā arī absolūtajā vērtējumā seši labākie sieviešu un vīriešu konkurencē.

 • Absolūtajā vērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē naudas prēmija un kauss pirmajām trīs vietām. Naudas prēmija no ceturtās līdz sestajai vietai.

1. Vieta – 100 EUR

2.Vieta – 80 EUR

3.Vieta – 60 EUR

4. Vieta – 40 EUR

5. Vieta – 30 EUR

6. Vieta – 20 EUR

 • Pa vecuma grupām – sacensību atbalstītāju balva.

10.2. Bērnu sacensībās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. Medaļa, diploms, sacensību atbalstītāju balva. Visiem dalībniekiem medaļa.

10.3. Komandu vērtēšanā tiek apbalvotas trīs pirmo vietu ieguvējas. Kauss un atbalstītāju balva.

11. Kontaktinformācija

 • Imants Kublačovs: velorits@inbox.lv, tālr. 29242122 (Gulbene)

 • Sanita Eglīte: sanita.eglite@aluksne.lv, tālr. 26335234 (Alūksne)

Sazinies ar mums

 Sazinieties ar mani 

© 2019 VeloRīts Biedrība